• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Stanovy občanského sdružení

vloženo: 27.04.2011 |

A co děti o.s.

Čl.1 Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: A co děti o.s.

Sídlo sdružení: Pippichova 538, 273 71, Zlonice

A co děti o.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

 Čl.2 Cíle sdružení

 • hledání finančních prostředků a podpory pro vybudování moderního dětského hřiště
 • hledání firmy, která zrealizuje stavbu dětského hřiště
 • vybudování a zprovoznění dětského hřiště
 • spravování dětského hřiště

Čl.3 Členství

Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení, členem se občan stává po vyplnění přihlášky a zaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a termínu.

Členství ve sdružení zaniká:

 • vystoupením oznámeným radě sdružení
 • vyškrtnutím pro porušení povinnosti členů
 • úmrtím
 • zánikem sdružení

Čl.4 Práva a povinnosti členů

 Člen sdružení má právo zejména:

 • podílet se na činnosti sdružení 
 • volit a být volen do orgánů sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření
 • kontrolovat hospodaření sdružení

Člen sdružení je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy sdružení
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
 • respektovat rozhodnutí orgánů sdružení

Čl.5 Členské příspěvky

Jejich výši a termín splatnosti na každý kalendářní rok schvaluje členská schůze.

Jejich zaplacení je základní povinností člena sdružení.

Jejich zaplacení kontroluje pokladník sdružení.

Čl.6 Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: členská schůze, rada sdružení

Čl.7 Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala
 • schválila výši členských příspěvků
 • schválila zprávu o činnosti sdružení radou sdružení a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena
 • rozhodla o zániku sdružení

 

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává rada sdružení. Rada je povinna do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

Čl.8 Rada sdružení

Výkonným orgánem sdružení je rada sdružení, je ze své činnosti odpovědná členské schůzi.

 • má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou
 • koncipuje a koordinuje činnost sdružení

Členy rady -  volí členská schůze na dobu jednoho roku.

 • může členská schůze odvolat a nové zvolit též v průběhu roku.

Členové rady jsou oprávněni společně i jednotlivě vystupovat jako statutární orgán . 

Čl.9 Zásady hospodaření

 Příjmy sdružení tvoří zejména:

 • členské příspěvky
 • dary, dotace, granty, příspěvky fyzických a právnických osob, příjmy z reklamy a jiných zdrojů

Výdaje sdružení tvoří výdaje potřebné k zajištění cílů a činností sdružení.

Účetnictví sdružení vede pokladník sdružení, kontrolu provádějí členové rady sdružení.

Za celkové hospodaření sdružení  zodpovídá rada sdružení a předkládá zprávu o hospodaření každoročně členské schůzi.

Při zániku sdružení rozhodne o majetku sdružení členská schůze.

Čl.10 Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly přípravným výborem vypracovány dne 15.10.2007

Stanovy občanského sdružení  : A co děti o.s. nabývají platnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

Naposledy změněno pátek, 03 únor 2012 14:52

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....