• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Administrator

Administrator

středa, 27 duben 2011 16:02

Knihovna

Kontakt knihovny:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 312 591 059


Poplatky

Od 1.1.2006 byly čtenářské poplatky změněny takto:

děti do 15 let    ....................    20,- Kč/rok

ostatní  ..................................  50,- Kč/rok

Pro veřejnost jsou k dispozici 2 počítače připojené na internet (již od roku 1999).


středa, 27 duben 2011 15:57

Pravidla přístupu na Internet

Uživatel má počítač (internet) k dispozici po dobu 30 minut. V případě, že nikdo další k počítači nechce, může být doba i několikrát prodloužena.

Je povoleno používat následující služby:

a) www prohlížeče

b) stahování dat z internetu na disketu

c) e-mail zprostředkovaný některými českými nebo zahraničními www servery

Není povoleno:

a) jakkoli upravovat nebo měnit hardware či softwarové nastavení počítače

b) restartovat počítač ( v případě problému upozorněte službu)

c) ukládat soubory na pevný disk

d) komerční využívání nabízených služeb

e) navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem

 

Uživatel se zavazuje, že za využívání služeb a funkcí internetu v knihovně ve Zlonicích odpovídá a nese případnou zodpovědnost sám. Svým jednáním nebude úmyslně poškozovat dobré jméno knihovny a nebude činit kroky, které by mohly být v rozporu s platnými zákony České republiky. Při porušení těchto pravidel bude uživateli ukončen přístup na internet.

Knihovna Zlonice nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě internetu.

středa, 27 duben 2011 15:50

Ceník služeb knihovny

Registrace děti do 15 let.......................20.00 Kč/rok

ostatní čtenáři.....................................50.00 Kč/ rok

uživatel bez registrace...........................10.00 Kč/ návštěva

 

 • Průkaz uživatele při poškození nebo ztrátě 5.00 Kč
 • Nedodržení výpůjční lhůty 5.00 Kč / 1 dokument + upomínka + poštovné

 

Meziknihovní výpůjční služba poštovné + balné

(dle § 14 KZ vyhláška Min.kult. č.88/2002 Sb.a metodiky MK ČR)

Ztráta dokumentu vlastní náhrada (dle knihovního řádu) +50.00 Kč

Práce na počítači – Internetu zdarma tištěný výstup 2.00 Kč/ 1 stana A4

 

Poplatky se hradí hotově v knihovně proti vydanému potvrzení o platbě.

středa, 27 duben 2011 15:40

Historie knihovny ve Zlonicích

ZAČÁTKY KNIHOVNY

Dne 29.října 1848 byla otevřena veřejná knihovna a čítárna ve Zlonicích. Byla pobočkou pražského spolku Slovanská lípa. Ve výboru zasedali František Ratolístka, Kašpar Vopršal z Lisovic, Boh. Havelka, Josef Řezníček, první knihovník Petr Janda (podučitel), J.Toman, Jan Mužík, Jan Čtrnáctý a Frant. Michl.Knihovna měla 44 svazků.

V čítárně byly tyto časopisy:

Národní noviny, Slovanská lípa, Včela, Večerní list, Občan, Posel z Budče, Pražské noviny, Brejle, Týdenník moravský, Pražský posel, Ranní list, Řemeslnické noviny a Sedlské noviny. Čítárna byla umístěna v domě Antonína Sedláčka, později v městském domě. Poslední záznam o činnosti je z března roku 1849. Spolek Slovanská lípa byl rozpuštěn po zásahu policie a jeho majetek zapečetěn pro činnost monarchii nepřátelskou.

Z DALŠÍ ČINNOSTI

V roce 1870 byl založen spolek Horoslav, čtenářsko-divadelní beseda. Jeho knihovna měla asi 160 svazků. Potom se knihovna stěhovala po různých spolcích.

Dne 17.11.1905 obecní zastupitelstvo rozhodlo, že zapůjčí pro knihovnu Palacký a čítárnu dvě přízemní místnosti v radnici - na žádost Vzdělávacího sboru ve Zlonicích, podporovanou místními spolky a korporacemi (tělovýchovnou jednotou SOKOL, Sborem dobrovolných hasičů, Ústřední maticíškolskou, Spolkem vojenských vysloužilců, učitelským sborem a dalšími). Knihy půjčovali členové učitelského sboru. Teprve dne 27. října 1908 byl obecním zastupitelstvem zvolen zvláštní knihovní odbor. Po 1. světové válce byla zvolena knihovní rada, knihovníkem byla A. Kozinová, která půjčovala knihy v neděli odpoledne.

Během 2. světové války velice vzrostl počet čtenářů i výpůjček - nejvíce jich bylo v roce 1943 - 526 čtenářů (z toho 230 dětí) přečetlo celkem 41.152 knih.

1955 - byl uskutečněn literární večer za přítomnosti herce Karla Högera s výstavou a prodejem knih.

1958 - byla v Památníku Antonína Dvořáka výstavka ke 110. výročí založení knihovny.

1978 - dne 26.října proběhla oslava 130. výročí založení knihovny. Nejdříve vystoupili žáci z LŠU Zlonice, dále pronesl projev pan Fr. Suchopárek a vyvrcholením byla beseda se spisovatelem Františkem Nepilem, který přijal naše pozvání. Oslava se konala v Památníku Ant. Dvořáka a všem přítomným se moc líbila.

1988 -Zlonická knihovna byla vymalována. Pro děti byla uspořádána beseda s Lad. Kochánkem a tři soutěže, pro dospělé proběhla beseda se spisovatelem Františkem Stavinohou.

1992 -došlo k zásadní změně - od roku 1965 se všichni knihovníci snažili o zajištění lepších prostor pro naší knihovnu - konečně došlo ke stěhování! Z domu ve Dvořákově ulici jsme se přestěhovali do pavilonu bývalé mateřské školky St. statku Zlonice v Pippichově ulici. Stěhovat jsme začali od začátku prázdnin a od 7.září do konce listopadu jsme provedli i celkovou revizi knih. Velmi mi pomohla paní Miluše Mašková a také pí Hana Hrdličková. Od prosince byla knihovna opět otevřena pro své čtenáře.

1997 -od začátku roku jsou všechny knihovny převedeny z Min. kultury na obecní úřady. Rozpadá se střediskový systém, který byl od roku 1965. Postupně vyřazuji knihy z výměnného fondu pro knihovny, které ze Střediskové knihovny Zlonice odcházejí. Jsou to nyní Poštovice, Vraný, Dřínov a Královice.

1998 -v tomto roce jsme oslavili 150. výročí založení naší knihovny. K této příležitosti byly uspořádány soutěže pro děti, kterých se účastnila celá škola. Z jednotlivých ročníků byly 3 nejlepší děti  odměněny věcnou cenou.21. 10. 98 byla beseda se spisovatelem Jiřím Stránským, který pochází z nedalekých Klobuk. Beseda se líbila, jenom nás mrzelo, že nepřišlo víc lidí. Pan Stránský nám také hned po besedě napsal krásný zápis do kroniky knihovny a ještě nám písemně poděkoval za dárek, který jsme mu předali.

1999 -v listopadu nám byl nainstalován Internet - máme připojeny dva počítače. Zároveň bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení. Pomalu se nám tato služba začíná rozjíždět. V tomto roce byla také ukončena spolupráce s MLK Šlapanice. Byly předány knihy a popřála jsem knihovníkovi hodně úspěchů v jeho další práci.

2000 -na Internet přišlo 301 zájemců. Čtenářů máme celkem 266 a navštívili nás 2.359krát. Vypůjčili si celkem 13 511 knih a časopisů. Do střediska už patří pouze MLK Jarpice a MLK Stradonice. Knihovna ve Vyšínku je pobočkou SK Zlonice.

2001 -tak už nám začalo třetí tisíciletí! Neobešlo se to bez velkého hluku a ohňostrojů. Doufejme, že toto století a tisíciletí, které tak radostně začalo,bude příznivější kultuře a bude si více vážit člověka. Knihovna má celkem 22.782 knihovního fondu (z toho 3 CD Romy), odebírá 19 časopisů. Zvýšil se nám počet čtenářů na 284 a Internet navštívilo 512 návštěvníků. Od června začíná pracovat MLK v Pálči a bude používat také našich služeb.

2002 -v tomto roce proběhlo několik zásadních změn, které se velmi dotýkaly také naší knihovny. Podle nového zákona o knihovnách (č.257/2001 Sb.) musel být vypracován nový Knihovní řád a také Zřizovací listina. Po jejich vypracování jsme museli požádat Ministerstvo kultury o zapsání do evidence knihoven. Toto jsme včas učinili a dne 8.8.2002 jsme byli zapsáni a obdrželi jsme evidenční číslo. Bez tohoto čísla by od roku 2003 knihovna nemohla pracovat. Čtenářů jsme měli celkem 296 a půjčili si celkem 13.691 svazků. Na Internet se přišlo podívat 455 návštěvníků. V březnu také probíhala akce pro ZŠ - seznámení s Internetem - kterého se zúčastnilo101 žáků.

2003 -letos jsme oslavili 155.výročí založení knihovny. Na začátku roku jsem vypracovala žádost na přidělení dotace od ministerstva kultury (se žádostí mi pomohl p. Rudolf Kos - po odborné stránce, a dále jsem vše konzultovala s knihovnou ve Slaném).Jednalo se o přidělení financí na nákup dalšího počítače a knihovnického programu(pro evidenci knih),dále o vylepšení dvou stávajících počítačů připojených na internet. Uspěli jsme,i když ne v plné míře. Žádali jsme o 84.000,- Kč a obdrželi jsme 57.000,- Kč.

Nakoupili jsme nový počítač, program KP Sys a vylepšili jsme paměť  u počítačů na Internet. Na všechny tři počítače jsme zakoupili antivirový program.V březnu proběhla akce “Březen-měsíc internetu“ ve spolupráci se ZŠ Zlonice. Další návštěvy žáků školy (1.-3. ročníky) probíhaly v říjnu v rámci akce „Týden knihoven“. Hlavní oslavy roku ale proběhly 9.října 2003. Mé pozvání přijal pan  Josef Fousek, zpěvák, kytarista, velký vypravěč a skladatel. Vystoupil v Památníku Antonína Dvořáka se svým pořadem „Nemám čas lhát“. Do poslední chvíle před jeho příjezdem jsem se obávala, co všechno se nepovede. Jestli bude dost lidí v sále, jestli  není pan Fousek nemocen (ještě týden před vystoupením měl chřipku) … Jestli jste se této akce zúčastnili, víte, že vše dopadlo skvěle. Pan Fousek si získal všechny přítomné svou vitalitou a životní moudrostí bez zbytečného poučování. Po skončení programu jsem viděla jen samé usmívající tváře a věřím, že nikdo neodcházel zklamaný. Myslím, že má velký dar a umí pohladit člověka na duši.. Zapsal se nám do kroniky a když jsme si ještě po skončení programu  spolu povídali,velice si pochvaloval zdejší prostředí i diváky.

Celkem jsme pořádali v tomto roce pro čtenáře 8 akcí na které přišlo 325 účastníků. Čtenářů  bylo 261 a navštívili knihovnu 2.466 krát a vypůjčili si celkem 12.619 knih a časopisů. Vzhledem k tomu, že se knihy i časopisy stále zdražují a rozpočet zůstává zakoupila jsem pouze 170 nových knih a knihovna  odebírá 19 časopisů.

středa, 27 duben 2011 15:37

UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY

Dům Antonína Sedláčka (nám. čp.25)
Radnice - přízemí 1905 1932
Školka - suterén 1932 30. 1. 1950
Děkanství - přízemí 1. 10. 1950 30. 9. 1954
Dům čp. 56 říjen 1954 září 1992
Pavilon bývalé školky St.statku Zlonice, Pippichova čp.545 říjen 1992 dosud
jméno od do

Petr JANDA - podučitel 1. knihovník

1848 ?
KOZINOVÁ - učitelka po 1. sv. válce 1923
Božena LUKÁŠOVÁ - učitelka 1923 1930
Eduard NĚMEC - odborný učitel 1930 1933
Jul. ŠVÁCHA - učitel 1933 1938
Karel NEDVĚD - stavitel 1938 1941
Beta KUNOVÁ - učitelka MŠ 1941 1.9.1945
Marie FIDLEROVÁ 1. 3. 1946 28.2.1949
Libuše RYŠAVÁ 1. 3. 1949 31.8.1954
František SUCHOPÁREK 1. 9. 1954 30.6.1963
Antonín SLÁVEK 1. 7. 1963 28.2.1972
František SUCHOPÁREK 1. 3. 1972 srpen 1979
Marie SRBKOVÁ 1. 1. 1978 28.2.1980
Olga KŘÍŽOVÁ 1. 3. 1980 1985
Marie KOUKOLÍČKOVÁ 1985 31.11.1986
Marie SRBKOVÁ 1. 12. 1986 dosud
středa, 27 duben 2011 15:15

Prohlášení o přístupnosti

Na webové prezentaci městyse Zlonice jsou informace související s výkonem veřejné správy zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

 •  Pravidlo č.3

Stránky využívají doplňků Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a použitelné. Při vypnutém Java Script nejsou dostupné pravé záložky a obsah rolující bannerů. nedostupnost těchto funkcí však nesnižuje použitelnost, protože informace jsou umístěné v hlavním menu.V případě reklamy nebo upoutávky může být použita technologie Adobe Flash.V případě ankety jsou pro správnou funkci nutné zapnuté cookies.

 • Pravidlo č.9

Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML 4.01 Transitional nepodporuje nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. U těchto dokumentů je uveden v hranaté závorce typ dokumentu a jeho velikost v kB.Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:

Adobe Reader

Microsoft Word Viewer

Microsoft Excel Viewer

 • Pravidlo č.17

Všechny stránky webové prezentace jsou vybavené orientační nabídkou(drobečkové menu), která mimo jiné obsahuje odkazy umožňující přeskočení jednotlivých hlavních bloků.

 • Pravidlo č.20

Součástí nabídky je také odkaz na mapu webu. Všechny stránky jsou vybaveny vyhledávacím formulářem

Usnadnění

 • Textovou verzi si můžete zapnout vypnutím CSS stylů ve vašem internetovém prohlížeči, který aktuálně používáte.
 • Webové stránky jsou vybaveny funkcí TISK, které na výstupní zařízení posílá verze bez zbytečných barev a zdobné grafiky z velké části využívající základního formátování vestavěného v prohlížečích, mírně upraveného do konečné podoby doplňkem CSS.

Kontakt na technického správce webu

 • Vaše náměty, postřehy či informace k technické části webu můžete poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo sdělit na telefonním čísle +420 776 724 449. Náměty k obsahu webu adresujte prosím na provozovatele webu, viz kontakty.

Antonín Chochola starosta

312 591 102, 724 111 125 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Bc. Radka Kotěrová místostarostka

312 591 102, 734 412 811 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Dagmar Štroblová
Matrika, evidence obyv.

312 591 101 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Petr Sklenička,  Jana Dudová

Stavební úřad

312 591 123

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

www.zlonice.cz/stavebniurad

Vladimír Pískač
Správa majetku

312 591 058
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Marie Vladyková, Ing. Ilona Pagačová
Účetní
312 591 180
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Lenka Hemzová
Poplatky, bytové hospodářství
312 591 101
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Marie Srbková
Knihovna

312 591 059
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

Rada městyse

 

Antonín Chochola starosta
Bc. Radka Kotěrová místostarostka
Zdeněk Imbr
člen
Ladislav Jirásek
člen

Tomáš Smetana, DiS.

člen

 

Zastupitelstvo

Rudolf Čížek st.

Rudolf Čížek ml.

Antonín Chochola

Zdeněk Imbr

Ladislav Jirásek

Jakub Kopecký, DiS.

Milan Kos

Bc. Radka Kotěrová

Bc. Martin Kratochvíl 

Adam Nosál

Mgr. Pavel Pagač

Zdeňka Průšová

Lenka Slavíková

Tomáš Smetana, DiS.

Ladislav Šafner

 

 

Finanční výbor

 

 • předseda:  
 • členové:  

 

Kontrolní výbor

 

 • předseda: 
 • členové : 

 

Komise pro mládež a seniory

 • předseda: Štroblová Dagmar
 • členové:  Dudová Jana, Hrabánková Jana, Blažková Monika, Němcová Hana  

 

 

Bytová komise  byla zrušena -  rozhoduje Rada městyse Zlonice

 

Strana 8 z 8

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....