• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Administrator

Administrator

středa, 27 duben 2011 20:30

Pedagogický sbor

Převážně vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé mají vstřícný individuální přístup k žákům i  rodičům. Pedagogický sbor má zkušenosti se vzděláváním menšin a dětí ze sociálně slabého prostředí. Od září 2006 pracuje v naší škole asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Vyučující se snaží zaujmout své svěřence rozmanitými vyučovacími metodami, zařazují do hodin problémové a projektové vyučování.

Pracujeme ale i se žáky nadanými, pro které organizujeme školní kola předmětových olympiád. Před Vánocemi pravidelně připravují starší a nadaní žáci pro své mladší kamarády hodinu kouzel, ve které předvádějí zajímavé fyzikální a chemické pokusy. Jejich cílem je děti nejen pobavit, ale zároveň je i přivést k zájmu o tyto náročné předměty. Učitelé se snaží, aby všichni žáci rozvinuli maximálně své předpoklady, dávají najevo důvěru ve schopnosti žáků a v jejich potenciál dostát školním požadavkům, nabízejí podporu, pozorně si všímají pokroku každého žáka a oceňují jej.

středa, 27 duben 2011 20:24

Projekty, EVVO

Uskutečnili jsme řadu projektů, například projekt „Velikonoce“ nebo celoškolní projekt „Vstupujeme do Evropy“. Pravidelně organizujeme akce k Evropskému dni jazyků. Projekt „Starší žáci učí mladší žáky“ si už mnohé děti vyzkoušely několikrát. Tato forma výuky je zajímavá pro mladší žáčky, ale hlavně pro ty starší. Musí se naučit mluvit před ostatními, dále ukázat, co vše se o daném tématu naučili, a zkusit si, zda dokáží mladší žáky zaujmout. To znamená podat učivo srozumitelně bez cizích slov a pokud možno zajímavou a zábavnou formou.

 

V několika třídách pracují žáci podle týdenních plánů, které je vedou mimo jiné k uvědomělému učení a hodnocení vlastní práce. Tyto plány jsou velmi kladně přijímány rodičovskou veřejností. Vyučující zařazují do hodin prvky environmentální výchovy, která vede žáky ke zdravému životnímu stylu, k zdravé výživě, uvědomělé péči o životní prostředí a k jeho ochraně. Na prvním stupni pracují vyučující s dětmi podle projektu „Zdravé zuby“.

 

Sbíráme se žáky druhotné suroviny, hlavně papír a plastová víčka. Jsme zapojeni v projektu „M.R.K.E.V.“ (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V současné době pracujeme na získání titulu „Ekoškola“.

Máme zpracován „Minimální preventivní program“, abychom ochránili naše děti před nebezpečím drog, a společně se snažíme bránit sociálně patologickým jevům.

 

Najít v dnešní době základní školu, která má dostatek finančních prostředků na  nové výukové materiály či  modernější vybavení učeben je téměř nadlidský úkol. Peněz ve školství je málo a prostředky, které školy každoročně obdrží na veškerý svůj provoz, jsou značně omezené. Na každé škole se tak najde více či méně rozsáhlý seznam věcí, které by ještě bylo dobré pořídit, zrekonstruovat. S touto situací se lze buď smířit a danému stavu se přizpůsobit, nebo se školy musí samy aktivně snažit získat finanční prostředky i z jiných zdrojů.

Touto cestou se vydala i ZŠ Zlonice. Již v minulých letech získala dotaci na projekt „Krajina za školou“, díky kterému obdržela například digitální fotoaparát, notebooky a software umožňující žákům naučit se pracovat s digitální fotografií. V loňském roce využila možnost získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Na základě projektu, který zpracovalo vedení školy, byla zlonické škole schválena žádost o grant na projekt s názvem Modernizace výuky prostředky ICT.

středa, 27 duben 2011 20:21

Pomůcky

V hodinách využívají naši učitelé audiovizuální techniku. Například televizory, CD-přehrávače, zpětné projektory, videoprojektory, magnetofony, výukový software pro PC, dataprojektory, šest interaktivních tabulí, internet. Finanční prostředky jsme získali z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF. Projekt je uskutečňován pod názvem Modernizace výuky prostředky ICT od února 2010 do dubna roku 2012. Možnosti práce s interaktivními tabulemi jsou opravdu široké, ale aby skutečně plnily svoji funkci, je nutné pro ně vytvořit vhodné výukové materiály (prezentace učiva, kvízy, pracovní listy…). Vytváření těchto materiálů je úkolem vybraného týmu pedagogů ZŠ Zlonice. Ti budou v průběhu dvaceti měsíců vytvářet prezentace pro žáky 1. i 2. stupně pro výuku Prvouky, Přírodovědy, Vlastivědy, Českého jazyka, Anglického jazyka, Německého jazyka, Občansko-rodinné výchovy a Ekologie. Veškeré finálně vytvořené výukové materiály jsou následně zveřejněny na webu, a tudíž jsou k dispozici i ostatním školám, které je mohou použít při výuce nebo se jimi jen nechají inspirovat. Celý projekt má jeden hlavní cíl – umožnit žákům získávat vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí život tak trochu jinou, modernější, zábavnější formou.

 

V současné době máme čtyři další přenosné soupravy dataprojektoru s notebookem, které se používají pro interaktivní výuku. Při výuce využíváme zakoupené interaktivní učebnice pro různé předměty, učitelé se vzdělávají v práci s těmito novými technologiemi. Zařazujeme práci s cizojazyčnými časopisy a encyklopediemi. Abychom přivedli chlapce a děvčata k četbě, doplňujeme podle finančních možností školní knihovnu, spolupracujeme s místní knihovnou ve Zlonicích, organizujeme pro žáky nákup knih prostřednictvím Klubu mladého čtenáře.

středa, 27 duben 2011 20:14

Exkurze, soutěže

Na výuku navazují školní exkurze, výchovné koncerty, návštěvy divadelních představení. Více než čtvrt století funguje ve škole Klub mladých diváků, se kterým žáci navštěvují divadla v Praze. Menší děti jsou návštěvníky divadla ve Slaném nebo v Kladně, rády jezdí také do slánského kina. Samozřejmostí je v naší škole lyžařský a plavecký výcvik. Každoročně vyjíždějí žáci do školy v přírodě. Úspěchy máme v nejrůznějších soutěžích, především na poli výtvarném, v cizích jazycích a to i v nadregionálních soutěžích. Každé jaro se koná v Památníku Antonína Dvořáka soutěž Zlonický zvonek, ve které děti hrají na hudební nástroje, recitují a zpívají, v posledních letech soutěžili žáci i se svými výtvarnými pracemi.

středa, 27 duben 2011 20:11

Školní parlament

Od září 2005 u nás pracuje Školní parlament, sestavený ze zástupců žáků od 3. třídy výše. Do 1. a 2. ročníku chodí referovat o jednáních parlamentu určení žáci z 9. třídy. Děti přicházejí například s návrhy na zlepšení školního prostředí, snaží se ovlivňovat pořádek ve třídách, organizují nebo pomáhají organizovat různé akce. Žáci „adoptovali na dálku“ chlapce z Indie. Hoch se jmenuje Danti Jowin, je mu 14 let, rád sportuje. Za peníze ze sběru druhotných surovin mu je hrazeno jeho vzdělání, ke kterému by bez příspěvku žáků ZŠ Zlonice neměl přístup. „Adopce“ má obrovský význam v oblasti multikulturní výchovy.

Spolupráce se zřizovatelem

Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy. Zřizovatel usiluje o získání prostředků na dokončení přístavby školy, po níž se ve škole výrazně zlepší zázemí i podmínky pro výuku a výchovu žáků.

Spolupráce s veřejností

Rodiče se mohou informovat o práci svých potomků při pravidelných třídních schůzkách a podle potřeby po domluvě s jednotlivými vyučujícími také individuálně. Většina vyučujících prvního stupně organizuje pro rodiče vystoupení v předvánoční době nebo při předávání závěrečného vysvědčení. Už tradičně naši malí umělci vystupují na vánočních koncertech v Památníku Antonína Dvořáka a u Jesliček v chrámu Nanebevzetí panny Marie na Štědrý den. Před Vánocemi připravují žáci a pedagogický sbor ve spolupráci se Sdružením rodičů pravidelně adventní akce, které přilákají do školy, do Památníku Antonína Dvořáka nebo do sokolovny obyvatele Zlonic a okolí. Naše divadelní představení nebo koncerty učitelů a žáků navštěvují nejen rodiče a prarodiče dětí, ale i široká veřejnost.

Spolupráce s jinými organizacemi

Spolupracujeme se Základní uměleckou školou ve Slaném, DDM Ostrov ve Slaném, Mateřskou školou ve Zlonicích, Mateřskou školou Dřínov, se Sborem dobrovolných hasičů, s TJ Tatran Zlonice, Památníkem Antonína Dvořáka, Sokolem, Sdružením rodičů a přátel školy, Komisí pro mládež a seniory. Naši školáci vítají nové občánky a připravují programy pro důchodce. Zástupci městyse se zase každoročně slavnostně loučí v Památníku Antonína Dvořáka s absolventy naší školy.
středa, 27 duben 2011 17:25

LISOVICE

LISOVICE leží západně od Zlonic podél Zlonického potoka. Na návsi je rybníček. Na vznik názvu obce existují dva názory, jak uvádí Libor Dobner ve Slánských listech: ves čeledi Lisových (Ant. Profous: Místní jména v Čechách) nebo lisování vína (Jindřich Hulinský).

Archeologické nálezy. Na katastru Lisovic byo objeveno několik lokalit, které dokládají osídlení od doby bronzové až do časného středověku. Oprávněně lze však soudit, že osídlení sahá až do mladší doby kamenné. Významné nálezy byly získány v roce 1952 při hluboké orbě na polích směrem k Vyšínku (č. parc.92 – 96, 97/1). Na ploše asi 5,5 ha bylo zjištěno osídlení z mladší a pozdní doby bronzové (asi 1 300 – 800 let př.n.l.), z doby laténské (3.stol. př. n. l.) s doklady výroby sapropelitových (švartnových) náramků, ze starší doby římské (1. stol. n.l.) a z doby slovanské ( 8. –9. stol.n.l.).

Tyto nálezy jsou uloženy v PAD ve Zlonicích a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném (A. Knor, Památky archeologické 45, 1954, str.281 – 303).

V letech 1896 – 1897 prozkoumal J. Felcman ojedinělý hrob ze starší doby bronzové na poli č.parc. 245 , několik hrobů ze starší doby římské (1.stol.n.l.) a několik hrobů patrně časně středověkých. Z nálezů, které jsou uloženy v Národním muzeu v Praze, je nejzajímavější bronzové vědro, které sloužilo jako popelnice.

U silnice do Zlonic byla nalezena medaile císaře Commoda (Libor Dobner cituje Ferdinanda Velce) a „Na ladech“ byl nalezen stříbrný denár ze stejné doby (uvádí V.Verner ve sborníku Páleček).

Písemné doklady . První dochované doklady dokazují existenci obce na počátku 14. stol., kdy se uvádí Dětřich (Dytrich) z Lisovic a další zmínka o Lisovicích je z r. 1380.

Pak si osadu nebo její části předávali různí majitelé: páni z Telců, Bořita z Martinic, město Slaný, pražská kapitula, Třebíz, Klobuky, Vraný…To vše během 14. až 17. stol., ale ještě roku 1867 se v Knize pro obec Lisovice píše o „Wranské vrchnosti“.

Dvojí opis „narovnání“ mezi faráři z 19. století dokládá změny i ve farnostech. Věřící patřili v 17.století ke Dřínovu a po zrušení fary ve Dřínově ke Kvílicům. Nikdy nespadali pod farnost Zlonice.

Výpis z dokumentů, uložených v Archivu Slaný:

KNIHA PRO OBEC LISOVICE 1809 – 1867. První stránky byly pro mne nečitelné – z dalšího vybírám:

N 2 (čp.2) Jos. Votočka, N4 Jos.Cífka, N 10 Jan Pražák, N 13 Nowak.

Výdaje v r.1867 : „od spravi lavky Cífkovi a Kovačovi,…za dřjvi Wranskej vrchnosti,… za komisi inžjnirovi skrza hřbitov v Dřínově, za vokopani stromů Zázvorkovi,..“

PAMÁTNÍ KNIHA
obsahuje zápisy od r.1830 do r. 1902. Psána je r.1878.

1790: velký oheň
1830: narovnání mezi faráři
postaven mostek přes potok
1837: ve středu obce postaven litý kříž na kamenném podstavci
1843: koupeno dřevo na stavbu kapličky a obecního domku 
1846: postavena kaplička 
1848: vysázena zahrádka pod rybníčkem 
1851: dala se dělat skládací mapa obce knížecímu praktikantovi Dostálovi 
1852: a/ přečíslování domů, v některých případech změna majitele:
čp.2 Peterka Ant., čp.4 Cífka Martin, čp.6 Driják, čp.7 Vopršal Kašpar, 
čp.8 Stříbrný Jiří, čp.10 Pražák Ján, čp.11 Tvrdek Martin, 
čp.13 Novák Fr., čp.14 Opat Ant., čp.18 nový občanský domek
vysázeno 432 ovocných stromků,
1859: vysázeny topoly od velkého mostku ke kovárně, postaven druhý mostek 
1866: velký mráz v květnu – zmrzlo ovocedo „vojny“ Rakouska s Pruskem musely dva páry koní na přípřež – na dní s nimi odjeli Tvrdek s Cífkou a na 63 dní Vopršal s Pražákem, ale nic neobdrželi. 
„Prusové se chovali slušně, jen choleru tu nechali: zemřeli na ni čtyři dospělí a dvě děti.“ 
1868: stavba silnice Zlonice – Klobuky
velká červivost jablek - pěstovala se tu jablka panenská a míšeňská
1870: vyměřování dráhy Praha – Duchcov . Původně byla stanice vyměřena u Lisovic, ale „na žádost zlonických občanů byla přeložena na panské pole u Zlonic“. Výkup pozemků (Cífka, Peterka, Novák, Tvrdek, Vopršal). Práce pokračovaly velmi rychle. 
1872 : povodeň 25. května způsobila velké škody
1873: velká nouze o práci 
1874: 15.května padal sníh, 28.června padaly kroupy jako holubí vejce 
1882: přívalové vody se valily přes silnici a most,
10.července padaly kroupy, obilí se kazilo i na sýpce 
1883: do Prahy začaly jezdit „divadelní“ vlaky z celé země – např.ze Zlonic cel kem 650 účastníků!
1888: založený požár stodol rozhodl o koupi hasičské stříkačky 
1889: opět povodně
1893: manželé Vopršalovi postavili hospodu čp.25 u nádraží – začalo se šenkovat 15.srpna na zlonickou pouť
1900: dlouhá zima, chřipka
1902: velká vichřice 30. a 31. března

KNIHA K ZAPISOVÁNÍ POJIŠTĚNÝCH K OHNI v letech 1850 – 1881
spojených obcí Lisovice a „Višínek“.

Poplatky byly ve stříbře.

Některá jména se shodují se jmény, uvedenými r1852, některá patří občanům Vyšínku.

Jirkovský V. („ostávací stavení, ovčín, dřevěná pavlač, stodola“), Černý Jos., Hromada, Minařík, Hořejší, Uhlík, Bába, Jirkovský Jan čp.16, Dragoun V. čp.1, Peterka čp.2, Cífka Martin čp.4, Pražák Jos. Čp.5, Dryják Ant., Vopršal čp.7, Pražák Jan čp.10, Tvrdek Martin čp.11, Štrejbl, obecní domek – Mrázek Ján, Křivohlávek, dvě jména nečitelná, Pek Jos., Stříbrný Jiří, Opat Ant.čp.14, nový občanský domek čp.18, Jelen Ant., Minařík Matěj, r. 1859 zapsán kovář Svítek a r.1868 připsáni Křivohlávek a Trnobranský.

POKLADNÍ DENÍK z let 1934 – 1941.

V deníku jsou zapsáni občané, kteří dostali pokutu za polní pych, poplatky z husí, vydání příspěvku 72,- Kč za poškození povodní r.1940, poplatek p. Hajsmanovi za kování vojenských koní,..

TRESTNÍ REJSTŘÍK z let 1910 – 1949.

Tresty za krádeže a polní pych (vyměřeno 24 nebo 48 hodin, ale i těžký žalář a ztráta volebního práva). Amnestie navracela zachovalost. Jména neuvádím, ale pro zajímavost alespoň zaměstnání: hostinský v Lounech, dílovedoucí, řezník, čtyři jména nejspíš z jedné rodiny, ale i četník SNB, odsouzený r.1946 ke třem měsícům vězení. Uvedeno je celkem 15 jmen.

Existuje prý také KRONIKA rodiny a obce, kterou psala p. Sulková.

Stavební památky. V seznamu nemovitých kulturních památek Slánska není obec uvedena, ale v některých písemných materiálech je hodnocena lidová architektura z 18. století. Zachovalo se čp.10, hospodářská budova a klasicistní zděná patrová chalupa čp.18 z 19. stol. Domek z r.1721 je stále obýván.

Kříž a kaplička na návsi:

Litý kříž na kamenném podstavci byl postaven r.1837. Roku 1843 bylo dovezeno z Lužné dřevo na postavení kapličky. Kaplička dřevěná byla postavena r.1846 a zděná roku 1915.

Obyvatelstvo:

V r.1380 tu je uváděn poplužní dvůr, manský k pražskému hradu, v r.1547 dvory tři. Ve výhostech zlonických (1595 – 1631) se uvádí jméno Petr Humhala.

R.1712 je mezi studenty slánského gymnázia uveden Šimon Beránek z Lisovic.

Po publikaci patentu o náboženské svobodě se ve Slaném r. 1782 jako první dal zapsat švec z Lisovic Horejsek. Z roku 1861 existuje vysvědčení Martina Tvrdka (viz příloha).

Roku 1887 měla obec 18 domů se 159 obyvateli českými, náboženství katolického.

V záznamech často figurují zástupci rodu Vopršalů, např.r.1886 najal dvůr Velký Páleč, r.1888 koupil jednu usedlost v dražbě, r.1893 postavili hospodu čp.25 u nádraží, při silnici od zlonického nádraží ke Dřínovu vlastnili cihelnu s produkcí 100 tisíc výrobků za rok. „ Po r.1924 byl rozparcelován velkostatek ve Stradonicích mezi obyvatele Stradonic, Pálečku, Vyšínku, Lisovic a Dřínova. Zbytek byl přidělen Jonákovi a ten ho směnil s Vopršalem za jeho majetek v Pálči. Vopršal ho ale ztratil následkem nestřídmého života a v r.1928 na něho byla uvalena nucená správa akciového cukrovaru v Klobukách“.

V kronice Zlonic se uvádí r.1919 jméno legionáře Vladimíra Cívky.

Do roku 1920 měla obec Lisovice společné vedení s obcí Vyšínek. Obce musely požádat ministerstvo vnitra o zrušení tohoto svazku.

Pamětníci vzpomínají, že dříve drželi více pohromadě. Slavili svátky jednot-livých občanů, starali se společně o pěkné prostředí obce, taneční zábavy v hostinci se obvykle protáhly. V obci byl i dostatek pracovních příležitostí na statcích Vopršala ( Malypetra, Fulika), Tvrdka a Šnajbergra. Zemědělští dělníci bydleli v Chumberkách a ve špejcharu. Po dvě generace fungovala kovárna Haismanů. Nejstarší z nich získá-val zkušenosti po světě – byl i ve Švýcarsku a Rakousku. V kovárně pak kromě běžné práce vyráběl i pluhy a ohnivzdorné pokladny. Měl přiznáno několik patentů. Ke kovárně patřil hostinec s předzahrádkou pro hosty. Později byly v obci dílny Státního statku Zlonice, a to sedlářská, kovářská a pro opravy elektrických zařízení. V hospodě byla kuchyň Státního statku. Po určitou dobu byla v obci otevřena malá prodejna, jindy tam zajížděla prodejna pojízdná.

Místní národní výbor byl v jednoposchoďové budově v místě, kde se silnice stáčí ke Zlonicům.

Roku 1960 se Lisovice připojily ke Zlonicům. Na základě usnesení rady MNV ve Zlonicích byla 1.7. 1960 zvolena osadní rada. Předsedou byl Josef Olbricht, zapisovatelem Josef Endrle, dalšími členy byli p. Toula, Sochor, Trník, Lóflerová, Hladíková, Hora. V roce 1979 byl napřímen Zlonický potok a vykáceno stromoví (vrby a olše). V části mezi obcí a stradonickou mlýnskou nádržkou je rozsáhlý rákosový porost.

V současné době má obec 28 domků, obydlených stálými obyvateli, ale přibývají i noví usedlíci a chalupáři, kteří si zvelebují své domky. Náves s rybníčkem a opravenou kapličkou byla pěkná do doby, než vichřice roku 2003 poškodila vzrostlé stromy i telefonní automat.

Fotky:

Na západ od Zlonic leží obec Lisovice. Ke Zlonicům byly připojeny v roce 1960.

Na této stránce si můžete prohlédnout pár fotek této malé obce. Budeme rádi, když nám pošlete nějaké další zajímavosti o Lisovicích.

 

středa, 27 duben 2011 17:19

BŘEŠŤANY

BŘEŠŤANY leží východně od Zlonic v údolí Zlonického potoka. První zprávy o vsi nemusí být věrohodné, protože existují obce podobného jména.

Archeologické nálezy:

Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Slaném je spodní část poháru z pozdní doby kamenné (kultura se šňůrovou keramikou, 3.tisíciletí př.n.l.), která pochází nejspíše z hrobu. V padesátých letech XX. století byla při hluboké orbě pro novou chmelnici východně od dvora (č.parc.137) porušena část sídliště z období kultury laténské (3.stol.př.n.l.) se stopami po výrobě sapropelitových (švartnových) náramků.

Písemně jsou Břešťany doloženy k roku 1282 jako zboží vyšehradské kapituly, ale v 15.století církev o zdejší zboží přišla. Část obce nejspíš sdílela osudy se Zlonicemi (počátek 15.století a stol.16.,majetek Valkounů z Adlaru, pak Kolovratů a od r.1721 Kinských – znaky některých majitelů vsi jsou v příloze).

Stavby. V soupisu draženého majetku Václava Jana Vojtěcha Valkouna se uvádí: „Dvůr Břešťany vystavěn od kamena, někdy tvrz. Nahoře ratejna, dva špejchárky, komora a řezárna, suchý sklep, dvě maštale, kurníky,… chlévy,… kravíny, sklep podzemní s komorou, stodola o dvou mlatech“.

Roku 1730 byla majiteli panství (rod Kinských ) postavena sýpka, která je dnes evidována v seznamu památkové péče. Datace je na vstupním portálu, pod římsou je umístěn znak Kinských. Budova má podlaží a je dlouhá asi 60 metrů. Hladké průčelí prolamují řady obdélných oken, která opatřil kameník jednoduše profilovaným ostěním. Náročněji byl řešen pouze vstup – jednoduchým kamenným portálem…nejzajímavější je však dřevěná konstrukce interiéru, skvělý příklad tesařské práce. Musel to být opravdu koncert barokního řemesla, když mistři a tovaryši opracovávali hlavatkami a širočinami části konstrukce. Tesařské vazby jsou důmyslné a nemají na kladenském okrese obdoby.Vynikající ukázkou jsou také zhraněné sloupy s vydutým dříkem, které podpírají průvlak sýpky.

Dnes je sýpka v havarijním stavu - tak je hodnocena v seznamu nemovitých kulturních památek Slánska roku 2004.
Obec má také kapličku z r.1890 a hřbitov s křížkem, datovaným rokem 1897.
Počet domů: po třicetileté válce tu jsou jen čtyři statky obydlené, dva statky a tři chalupy jsou pusté.
r.1887 : 40 domů, poplužní dvůr, cihelna, mlýn,
1904: 49 domů, 1930: 69 domů, 1999: 82 domů
Železniční zastávka se původně jmenovala Břešťany, v letech 1882 – 1950 Břešťany – Tmáň, nyní jen Tmáň.

Obyvatelstvo:

V písemných dokumentech jsou uvedena tato jména:
Martin, pán na dvorci (r.1208), Bušek a Ludmila (r.1396), Přiben –Přibík?(1403), Vaněk (1460).
Rok 1616: Marek Hostek, Duchek Mutl, Matouš Beran, Duchek Vondráček, Jan Novák, Bartoň Minář, Pavel Dinauš .

Ve „Výhostech zlonických“ na přelomu 16. a 17. století jsou uvedena jména:

Petr Humhal, Jan - syn Matěje Vocáska, Marta - pozůstalá dcera po Jiříkovi Dynoušovi, Kateřina - pozůstalá dcera po Joachymovi, Barbora a Kateřina, dcery mlynáře Bartoloměje a Martin,syn mlynáře , Kateřina - dcera Jana Berana, Anna – pozůstalá vdova po Jiříkovi Tkadlci, Kryštof Hybner, Jakub a Mikuláš Jordán,

R.1868 byl vězněn místní občan František Hora spolu s dalšími z okolních obcí za podpis memoranda proti zatýkání českých národovců.

XX.století.

Výpis z kroniky, datované rokem 1929: Historický úvod napsal učitel ve Zlonicích Fr. Urban…viz přílohy.

„Události války 1914 – 1918 prožívali místní občané podobně jako v jiných vesnicích: odvody, zprávy o zraněních, balíčky na frontu, vyživovací příspěvky, rekvizice, skrýše potravin, odvody koní i tažných psů, sběr tuků a barevných kovů, keťasování.

V r.1915 byly nařízeny dva bezmasé dny, později tři – drahota.
Roku 1918 začalo sílit národní uvědomění, pořádaly se sbírky ve prospěch nejpotřebnějších.
28.10.1918 po poledni přišla do obce zpráva o státním převratu a večer se konal ve Zlonicích slavnostní průvod.“

Padlým v této válce byl postaven pomník. Jsou tam uvedena tato jména:
Josef Čech, Antonín Krejza, Alois Kocourek, Antonín Olič, Josef Obr, Antonín Třeska, Václav Tůma.

Z legií se vrátil Rudolf Kocourek.

Pro srovnání počet obyvatel :
r.1887: 217, r.1890: 282 (6 rolníků, řemeslníci, domkáři, zaměstnanci panského dvora),
r.1904: 292, r.1930: 315, r.1993: 142.

V období mezi světovými válkami tu bylo kromě už uvedeného mlýna a cihelny několik statků (Čech, Kubišta, Gerner,..), menší hospodářství, dva hostince. Lidé se rádi scházeli na tanečních zábavách a koncertech, k nácviku divadelních her nebo ve spolcích myslivců, hasičů a baráčníků. Měli obecního policajta i pastoušku pro světoběžníky, kteří měli k obci domovskou příslušnost . Roku 1925 v květnu byl na poli zabit bleskem místní občan Pohnert. Ve Slánských rozhledech se tehdy psalo: „Chtěl přeběhnouti poslední kousek pole, 30 – 40 kroků, dělících jej od vesnice a byl zasažen. Po zesnulém zůstávají čtyři nezaopatřené děti.“

Období druhé světové války zde proběhlo podobně jako v celé republice.

Pamětníci raději vzpomínají na vynálezce Dubce, který žil ve mlýně. Vyráběl glazované figurky. Měl patent na výrobu keramických trojnožek, potřebných pro vypalování talířů, vymyslel „samotíž“ (sešlápnutím páky se nadzdvihl vozík a sjel). Postavil si kryt s postelí zavěšenou na pružinách hned na začátku války. Vyráběl hřídele pro Poldi Kladno, dostával objednávky na vyrobené zboží i ze zahraničí.

V letech 1944 – 1945 v pronajaté keramické dílně ve mlýně tvořil Jiří Kemr. Bydlel u p. Blaženy Kubištové.
Ilja Borovec, majitel minigalerie v Konstant. Lázních, příbuzný p. Kubišty, vypsal ze slovníku: Jiří Kemr byl keramikem, designerem a sochařem. Narodil se 9.8.1921 v Nechanicích u Hradce Králové, zemřel 26.12.1992 v Brně. Byl bratrancem herce Josefa Kemra. Studoval na Vyšší průmyslové škole keramické v Praze (1938), na UMPRUM Praha u prof.Laudy (1941) a na AVU Praha u O.Španiela (1948). 
V r.1945 se stává ředitelem porcelánky ve Staré Roli a vyučuje na SUPŠ keramické v Karlových Varech.Jeho tvorba byla spjata s průmyslovou výrobou porcelánu a keramiky.
V letech 1965 – 1985 vedl keramickou huť Ústředí uměleckých řemesel v Kunštátu na Moravě. Kunštátskou keramiku oceňovali po celém světě. Ve volné tvorbě se nejvíce věnoval sochařství. Zastoupen ve sbírkách v Itálii, Maďarsku, Belgii a Polsku.Výstavy v Mexiku, Německu, Itálii, Maďarsku a Polsku. Obdržel ocenění v řadě zemí, např. na Světové výstavě keramiky v Turecku.

V roce 1976 se Břešťany sloučily se Zlonicemi. Do té doby dobře fungoval Místní národní výbor. Budova plnila více funkcí: dvě místnosti fungovaly jako úřadovna, jedna byla půjčovnou knih, další část hasičskou zbrojnicí. I po sloučení obcí se řada obětavých lidí snažila v „ Akcích Z“ zkrášlit prostředí obce. Hlavně ženy pravidelně upravovaly prostranství, pořádaly pro děti besídky, soutěže a zájezdy, promítaly filmy. S organizací akcí také pomáhala Občanská beseda Zlonice. Předsedkyní Svazu žen byla Jar. Šircová, dohlížecího výboru Jednoty M.Nováková, ČSČK M. Cábová. Občanský výbor vedl Antonín Chochola, Sbor požárníků Antonín Imbr. Svépomocí postavili novou prodejnu a autobusovou čekárnu (r.1978). Místní JZD postavilo česačku a sušárnu chmele, ale pak vše přešlo pod Státní statek Zlonice a po rozpadu statku následovaly restituce.
Dnes polnosti obhospodařují soukromníci, např. ve statku čp. 2 hospodaří potomek starého rodu Milan Čech. Zrušenou sušárnu chmele ženy důkladně vyčistily tak, aby se dala využít pro tanec. Bývalý obchod Jednoty je přestavován na rodinný domek, část domku Vítů naopak slouží jako prodejna. V obci už není skoro třetina domků neobydlena, přibyli stálí obyvatelé i chalupáři. Truhlářskou živnost provozuje Petr Duda. Počet obyvatel se začal opět pomalu zvyšovat – v r. 2003 jich je 160. Řada místních občanů se dožívá vysokého věku – 90 a více let .. říká se, že je to způsobeno místní dobrou vodou. Chystá se zavedení plynu do obce, takže se zlepší i ovzduší.

Fotky:

Na východ od Zlonic leží obec Břešťany. Ke Zlonicům byly připojeny v roce 1976.

Na této stránce si můžete prohlédnout pár fotek této malé obce. Budeme rádi, když nám pošlete nějaké další zajímavosti o Břešťanech.

 

středa, 27 duben 2011 17:14

VYŠÍNEK

Nejstarší historie obce: Podle RNDr K.Žebery byl Vyšínek jednou z menších sopek na Podřipsku v době třetihor.

Archeologické nálezy:
Ojediněle nalezené broušené kamenné nástroje svědčí o osídlení okolí dnešního Vyšínku již v mladší době kamenné. Mezi významné archeologické nálezy patří kostrové hroby ze starší doby bronzové (kultura únětická, asi dva tisíce let př.n.l.), odkryté jižně od obce na pozemku č. parc. 40 v kamenolomu v r. 1904 . Hrob částečně zapuštěný do pískovcové skály obsahoval skrčenou kostru na pravém boku, orientovanou od jihu (hlava) k severu (nohy) s bronzovou jehlicí a náramkem. 
Další hroby byly odkryty v r.1910 na parc.č.30: údajně mělo být nalezeno při kopání písku šest hrobů – z toho dva kostrové, patřící kultuře únětické, a čtyři žárové s náramky a nádobkami – stáří těchto žárových hrobů nelze určit, protože se nálezy nedochovaly. 
Významný nález ze starší doby bronzové byl učiněn za první republiky na poli p.Václava Jirkovského při silnici Vyšínek – Lisovice. Hrob obložený kameny obsahoval skrčenou kostru s nádobkou, bronzovou dýkou, jehlicí, dvěma spirálovitými náramky a čelenkou z bronzového plechu. Nález je uložen ve sbírkách PAD ve Zlonicích spolu s nádobou z období stěhování národů (5. – 6. stol.n.l.), nalezenou také ve Vyšínku.

První písemná zmínka: o existenci osady je z r.1263: „ Nejvyšší sudí Číče, založiv kapli při hradě pražském, nadal ji statky ve Vyšínku“.

Vyšínek leží na kopci 2 km severozápadně od Zlonic. Dnes je to vesnička se 47 čp. a dvěma bytovými domy ze 70.let. Má pěknou náves, kde jsou vzrostlé stromy. Obec patří školou ke Zlonicům, přifařena je na Vraný a Slaný (podle církve), hřbitov je v Pálči – tak se uvádí v zápise r. 1920. U rybníka byla studánka s dobrou nakyslou vodou, zvanou „šamanda“. Pak byla uzavřena a nahrazena studnou na návsi. Začátkem 18.století tu jsou dvě usedlosti potažní a jedna chalupa, od r.1777 tu žije rod Jirkovských na statku č.1.
V Knize pojištěných pro obec Lisovice a Vyšínek se uvádějí požáry, z nichž první v r.1852 měl spolek problém zaplatit, ale dodržel smlouvu. Obec postihlo také několik živelných pohrom. V tomto století došlo také k této události: „V národním uvědomění podepsali občané ze Zlonic,Břešťan a Vyšínku (V.Jirkovský a J.Minařík) memorandum proti zatýkání českých národovců a poslali ho do Národních novin. Byli odsouzeni v Praze ke 14 dnům tuhého žaláře se dvěma posty. Rozsudek byl potvrzen i po dvou odvoláních, zavřeni byli ve slánské věznici“. R.1870 se začala stavět železnice, a proto byl nedostatek nádeníků. (Robota byla od r.1848 zrušena). Občané měli také zájem o stavbu silnice Vyšínek – Lisovice a Vyšínek - Dřínov. První se nedokončila - zůstala jen upravenou cestou, a druhá se dostavěla jen k nádraží.
První roky dvacátého století byly poznamenány přírodními pohromami: v dubnu bylo půl metru sněhu, jiný rok vichřice odnesla „ lehkou prsť s umělými hnojivy“, jak je zaznamenáno v kronice.

Obyvatelstvo:

Obce Lisovice a Vyšínek měly dříve společné vedení : když byl starostou J.Pražák z Lisovic a radní V.Jirkovský z Vyšínku - byl úřad v Lisovicích, pak byl starostou Al. Jirkovský z Vyšínku – proto opět úřad ve Vyšínku. ( Tento svazek obcí byl zrušen po žádosti občanů na ministerstvu vnitra r.1920). 5.3.1910 byl založen Sbor dobrovolných hasičů (17 činných).Prvním velitelem byl Jos. Michl. Kromě své povinnosti pro obec pořádali také divadelní představení a taneční zábavy - a to v hostinci č.11.Koncesi měl Fr. Kratochvíl, pak Jos. Prokop.

Jak občané prožívali počátek první světové války? „Atentát přijat radostně, ale odesláním ultimáta Rakouska-Uherska bratrskému Srbsku zavládla stísněná nálada - zvl.v řadách záložních vojínů. Napětí vyvrcholilo 26.7.- neděle ráno, kdy Srbsku vypovězena válka a v poledne vyvěšeny mobilizační vyhlášky. To byl povolán 8.pražský armádní sbor, v pondělí ráno už všeobecná mobilizace.“ A rok 1918? „Na výzvu vlasteneckého spolku na podporu strádajících Čechů omezovali zemědělské dodávky státu, aby zbylo na potřebné. Očekávalo se zhroucení říše. 28.října před polednem nastal jásot…hloučky občanů pospíchaly do Zlonic, Slaného i do Prahy.“
Rok 1919 zastihl obec v nepříjemné politické a třídní nevraživosti. Následovaly volby, poslední ve svazku Lisovice – Vyšínek. Starostou byl zvolen Petr Hořejší za stranu sociálně demokratickou a pak jen pro Vyšínek Jos. Prokop a rada (7 soc.dem. a 2 agrární strana).Také v příslušnosti k náboženství došlo po jedné z přednášek ke změnám. Navíc v prosinci komunističtí zaměstnanci dvora na tři dny zabrali dvůr Kinského – neobešlo se to bez soudu.
R.1924 se uskutečnila  parcelace dvora v rámci pozemkové reformy. O nabyvatele pozemků se snížil počet zaměstnanců u dvora a z obce navíc odešlo 14 osob. To bylo v obci ještě asi 200 obyvatel, ale do konce století se pokles zastavil na 83.

Proces elektrifikace oslovil občany hned v r.1921, ale projekt se neuskutečnil, takže za čtyři roky si ustavili sami družstvo pro rozvod proudu (předsedou byl Václav Jirkovský).

Zajímavé je složení obyvatel podle národnosti a podle zaměstnání r.1930:

194 Čechů, 3 Slováci a 1 Němec.
77 při zemědělství, 2 truhláři,1 zámečník,8 zedníků,1 hostinský,2 obuvníci,1 v pivovaře,1 cestář.


V roce 1930 byla založena obecní knihovna v č.1. Dodnes je funkční, jen fond obměňuje rodina Voříškova ve střediskové knihovně. Roky 1934 a 1935 poznamenalo sucho – první rok dostali zemědělci podporu, další rok už ne, protože fondy byly vyčerpány.

Období let 1937 – 1945:

„V den pohřbu T.G..Masaryka se nepracovalo, umíráček zvonil celou hodinu.

24.září 1938 obcí procházely davy vojska do pohraničí. Nastoupilo také 14 vojínů z obce.

R.1939 znamenal v celé republice rozpuštění politických stran, ale na německý nátlak musili všichni být členy nově založeného Svazu Národního Souručenství, mládež byla organizována v Kuratoriu. Z pohraničí přišli dva lidé. Z knihovny byly odebrány vlastenecké knihy. Potraviny byly na lístky, povoleno 15 cigaret na týden. Pak se začalo prodávat na černém trhu.

V r.1940 na poli přistála před bouří 4 německá letadla. Ve válečném roce 1942 byli perzekuováni tito občané: na práci do Německa byli posláni K. Miltr, Mir. Prošek, Ant. Ševčík, Jos. Vítek a Bož.Vítková. Roku 1943 gestapo vykonalo důkladné prohlídky zatajovaných zásob. Vězněna v Eisbachu do 15.4.1945 byla A. Babická., v Bavorsku Fr. Beránek a Fr. Hain (Fr. Hain tam zemřel). V. Lemoch byl vězněn v Jihlavě osm měsíců. Říjen toho roku znamenal přidělení 18 německých uprchlíků do čtyř usedlostí. V následujícím roce v únoru začaly nad vsí létat americké letouny - při jednom zpětném letu odhazovaly přítěž (bomby). Od března do obce docházeli ruští vojáci, kteří utekli z táborů. Místní občané jim dávali potraviny. Na podzim se ukryli před deštěm tři ruští zajatci ve stodole Kulhánků… Na zákopové práce bylo z obce nasazeno sedm mužů“. O roce1945 je v kronice zápis: „Dne 5.května zaznělo z radia : Praha volá! Je mírný déšť. Lidé jsou rozrušeni, žádné zbraně zde nejsou. Noc byla dlouhá, volání o pomoc v radiu zní dále. V neděli a v pondělí ještě žádné zbraně nejsou, až v úterý jsme přinesli ze Zlonic několik pušek a nábojů. Postavili jsme na silnice překážky, vozy, ježky, brány a na všech okrajích obce se držely ozbrojené hlídky. V našem katastru bylo pochytáno 32 vojínů německé armády. První auto s ruskými vojáky přijelo od Jarpic. Později se jich tu několik také ubytovalo, a to v lesíku s koňmi a ve statku u Kulhánků.“

11.5. byli na slavnostní schůzi ohlášeni starostou obce Jos. Prokopem členové Národního výboru, který nahradil výbor obecní. Prvním předsedou byl V.Beránek ,po dvou měsících ho nahradil Old. Beránek. (Politické strany v obci: komunistická, sociálně demokratická, národně socialistická a lidová).

V obci je na práci 12 Němců. Do pohraničí se odstěhovalo osm občanů.

Poválečné roky – to byla především péče o obec: ze sbírky byla pořízena motorová stříkačka, z obecního a hasičského příspěvku telefon.

Předsedou byl Fr. Zíma.

R.1948. Došlo k parcelaci zbytkového statku Kulhánka, pak k zestátnění. Byl zvolen Akční výbor NF s předsedou J.Černým. Rozešly se strany národně socialistická a sociálně demokratická. Byl založen honební výbor.

R.1950: Státní statek tu obhospodařoval 54 ha orné půdy, pak „převzal“ 50 ha hospodářství Jirkovských a později hospodářství Jiř. Sladkého i s inventářem. Soukromě hospodařilo 24 zemědělců.

V roce 1960 byla obec Vyšínek se 120 obyvateli připojena k obci Zlonice.

Předsedou první osadní rady byl Zd. Slánský, členy pp. Faigl, Lemoch, Beránek, Šnajdr, Špalek, Březinová a Miltrová. V akci „Z“ byla tehdy vybudována částečně kanalizace povrchové vody.

Současnost:

Dnes má Vyšínek 47 čp., dva bytové domy. V práci pro obec se angažuje ing. H.Voříšková (Jirkovská). Dobře prosperovala stavební firma Novotný - nyní ji má v pronájmu ing. Heřman (Slaný). Krámek se smíšeným zbožím (v současnosti zavřený) více než 20 let vedla p. Květa Jermanová. Statek Kulhánků se špýcharem, starým 300 let, udržuje p.Vitoušek. P. Karafiátová je majitelkou firmy Aranka (hypoterapii a aktivity pro romské děti vede ve statku Kulhánků).

Fotky:

Na severozápad od Zlonic leží obec Vyšínek. Ke Zlonicům byla připojena v roce 1960.

Na této stránce si můžete prohlédnout pár fotek této malé obce. Budeme rádi, když nám pošlete nějaké další zajímavosti o Vyšínku.

 

středa, 27 duben 2011 17:05

TMÁŇ

TMÁŇ leží východně od Zlonic. Protéká jí Zlonický potok.

Archeologické nálezy:

 
V r.1952 byla při zakládání chmelnice „ v nároží silnic Tmáň – Beřovice a Tmáň – Hobšovice“ porušena skupinka několika žárových hrobů z pozdní doby bronzové. Hroby obsahovaly kromě spálených kůstek i keramiku, zlomky bronzového drátu, zlomek bronzového nože a bronzovou jehlici.
První písemná zmínka o obci je ze 14.stol. (r.1382). Roku 1406 je uváděna v URBÁŘI obecní lázeň – tehdy měla náves tvar okrouhlice. 
V tomto roce patřila ves Břevnovskému klášteru, ale v husitských válkách o ni přišel. Na počátku 16. století je Tmáň jmenována při smečenském panství , roku 1536 připadla k Okořskému panství . Na konci 16.stol. byla rozdělena na dvě části.. Po konfiskaci majetku během 17.stol. byla prodána Bohuchvalu Valkounovi z Adlaru.Za jeho vlády došlo k vynucenému ústupu od katolické víry a opět obracení poddaných k víře. V té době žil ve vsi Jiří Balcar,který se přiženil na grunt ke Kateřině, vdově po Štěpánu Balcarovi.
Za zlonického rychtáře Jiříka Klimeše došlo k osudné události. Bylo to r.1629. Současný vládnoucí pán při jednom z odjezdů nařídil rychtáři, aby “ včas přetrhl všechna neřádstva“. Shodou okolností se rychtář dozvěděl o velikonočním kázání Jiřího Balcara asi pro 200 lidí z celého okolí Tmáně. Na povel mladého pána Valkouna vyrazil rychtář s 32 ozbrojenými osobami (dva na koních). Přerušil pokojné kázání a napadl kazatele i shromážděné posluchače nejdříve mírně,pak násilně. Došlo k bitce mezi ozbrojenci a lidmi,kteří odevzdali v poklidu sekyry a další náčiní. Situaci totiž zhoršila přivolaná pomoc dalších 30 ozbrojenců smečenského děkana,který kázal ve Skurách. Do Zlonic byl odvlečen Balcar s věřícími,které stačili pochytat. Kazatele před soudem nařkli z pobuřování,kacířství,velezrady,..Vzdělaný Balcar se dobře hájil, přesto byl odsouzen k popravě. Rebelům byly konfiskované statky a Bohuslav Valkoun jako omilostněný úředník menších desek zemských přišel lacino k dalšímu majetku.

Stavební památky z přelomu 18.a19. století: kamenný most a kaplička. Most je příkladem drobné mostní architektury se sochou sv. Jana Nepomuckého a dříve i s litinovým křížem (L.P.1868). Pro kapličku byl zakoupen roku 1893 za 39 zlatých obraz sv.Trojice – na tento svátek se slaví pouť. Most (foto v příloze) byl roku 1968 okresním památkovým úřadem stanoven jako historicky cenný,a proto vzat pod kontrolu památkové péče. Při opravě nižšího mostu r. 1953 byl nalezen letopočet 1856 a rok rozšíření 1893. Po 1.světové válce (r.1921) byl postaven pomník na paměť padlým. Legionáři byli Václav Danda, Ant. Tymich, Karel Petržíla. Roku 1902 byla v obci postavena škola.

Zemědělství. V roce 1915 se uvádí v kronice, že bylo oseto 51 ha orné půdy zimní pšenicí, 11 ha jarní pšenicí, 15 ha žitem, 60 ha ječmenem, 9 ha ovsem, 4 ha bobem, 0,35 ha vikví, 1,12 ha směskou, bylo 37 ha travin,16 ha brambor a 81 ha cukrovky, tj. celkem asi 286 ha.

Obyvatelstvo:

Ve Výhostech smečenské vrchnosti je jméno Dorota, dcera Jiřího Shořálka.

Ve třicátých letech 20. století je uváděno 23 majitelů polí a 8 živnostníků (2 hospody, 3 obchůdky,..), 64 domů a 275 obyvatel. Pamětníci vzpomínají na družnost občanů, na taneční zábavy, na dobře fungující spolek hasičů i jejich dramatický odbor, na spolek myslivců, který ročně pořádal alespoň jeden hon. Obec měla Obecní úřad v č.19, měla i obecního strážníka, který vybubnovával důležité zprávy. Na návsi byla kovárna.

V kronice, která popisuje léta 1950 - 1984 , je vypsáno všech 67 domovních čísel se jmény obyvatel i převody zemědělských usedlostí v r.1950 do vlastnictví ČSSS.
Při sčítání v tomto roce bylo zjištěno 73 mužů, 71 žen, 15 hochů a 15 dívek české národnosti, 3 muži, 9 žen, 5 hochů a 3 dívky národnosti slovenské a 6 mužů, 11 žen, 3 hoši a 1 dívka národnosti německé.

Ve statku bylo zaměstnáno 34 osob,v soukromém sektoru 18 osob (přes 15 ha) a 32 osob (do 15 ha).
Při sčítání lidu v roce 1970 je zjištěno 168 obyvatel a 61 domů. V zemědělství pracuje 33 lidí, v průmyslu 17, ve stavebnictví 11, v dopravě 10 a v obchodě 5.

Osvětová beseda pořádala přednášky (viz příloha) a besedy, využita byla i místní knihovna. Dobře pobavit se uměli při maškarních průvodech a tanečních zábavách.

Roku 1971 byl předsedou zvolen Jiří Vít a tajemníkem Václav Sedláček. 
1.dubna 1976 byla obec Tmáň se 125 obyvateli sloučena se Zlonicemi. Počet obyvatel nezadržitelně klesal (během 20.století se snížil z 326 na 104) a pro malý počet dětí byla zavřena v roce 1964 i škola.

Zvelebování obce:

Roku 1951 byl zaveden rozhlas, r.1952 byla zakoupena hasičská stříkačka (spolu s OV a KV), r.1956 se v kronice uvádí vybudování rybníku s vodní plochou 10 ha, r.1959 oprava poškozeného pomníku z r.1860 v poli východně od obce, r.1960 po úpravách na samoobsluhu otevřena prodejna Jednoty a přestavěn hostinec čp.2, vybudována svépomocí autobusová čekárna a r.1961 parčík před školou, po demolici čp.1 a 9 začal Státní statek stavět novou bytovou jednotku čp.9 se čtyřmi byty. R.1972 bylo vybudováno 272 m kanalizace, r.1974 350 m chodníků, r.1975 dalších 115 m kanalizace a osvětlení k železniční zastávce, r.1978 byla odstraněna vážná dopravní závada zbořením domu čp.7, darovaného státu Ant. Cimrovou .

Současnost. Obec začíná opět ožívat: přibývá chalupářů i městských lidí, kteří si tu koupili domky pro trvalé bydlení. Opravena je řada domů, přibyl nový dům na návsi, funguje hospoda Pokorných i obchod.

Dobře prosperuje chovná stanice koní Rarita trenérky Kateřiny Hedbávné - např. r.1998 získal její odchovanec Yokom v dostihu třetí místo, byl také hodnocen jako Nejlepší kůň českého chovu.

Fotky:

Na východ od Zlonic leží obec Tmáň. Ke Zlonicům byla připojena v roce 1976.

Na této stránce si můžete prohlédnout pár fotek této malé obce. Budeme rádi, když nám pošlete nějaké další zajímavosti o Tmáni.

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....