• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Administrator

Administrator

středa, 27 duben 2011 21:27

Stanovy občanského sdružení

A co děti o.s.

Čl.1 Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: A co děti o.s.

Sídlo sdružení: Pippichova 538, 273 71, Zlonice

A co děti o.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

 Čl.2 Cíle sdružení

 • hledání finančních prostředků a podpory pro vybudování moderního dětského hřiště
 • hledání firmy, která zrealizuje stavbu dětského hřiště
 • vybudování a zprovoznění dětského hřiště
 • spravování dětského hřiště

Čl.3 Členství

Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení, členem se občan stává po vyplnění přihlášky a zaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a termínu.

Členství ve sdružení zaniká:

 • vystoupením oznámeným radě sdružení
 • vyškrtnutím pro porušení povinnosti členů
 • úmrtím
 • zánikem sdružení

Čl.4 Práva a povinnosti členů

 Člen sdružení má právo zejména:

 • podílet se na činnosti sdružení 
 • volit a být volen do orgánů sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření
 • kontrolovat hospodaření sdružení

Člen sdružení je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy sdružení
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
 • respektovat rozhodnutí orgánů sdružení

Čl.5 Členské příspěvky

Jejich výši a termín splatnosti na každý kalendářní rok schvaluje členská schůze.

Jejich zaplacení je základní povinností člena sdružení.

Jejich zaplacení kontroluje pokladník sdružení.

Čl.6 Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: členská schůze, rada sdružení

Čl.7 Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala
 • schválila výši členských příspěvků
 • schválila zprávu o činnosti sdružení radou sdružení a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena
 • rozhodla o zániku sdružení

 

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává rada sdružení. Rada je povinna do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

Čl.8 Rada sdružení

Výkonným orgánem sdružení je rada sdružení, je ze své činnosti odpovědná členské schůzi.

 • má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou
 • koncipuje a koordinuje činnost sdružení

Členy rady -  volí členská schůze na dobu jednoho roku.

 • může členská schůze odvolat a nové zvolit též v průběhu roku.

Členové rady jsou oprávněni společně i jednotlivě vystupovat jako statutární orgán . 

Čl.9 Zásady hospodaření

 Příjmy sdružení tvoří zejména:

 • členské příspěvky
 • dary, dotace, granty, příspěvky fyzických a právnických osob, příjmy z reklamy a jiných zdrojů

Výdaje sdružení tvoří výdaje potřebné k zajištění cílů a činností sdružení.

Účetnictví sdružení vede pokladník sdružení, kontrolu provádějí členové rady sdružení.

Za celkové hospodaření sdružení  zodpovídá rada sdružení a předkládá zprávu o hospodaření každoročně členské schůzi.

Při zániku sdružení rozhodne o majetku sdružení členská schůze.

Čl.10 Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly přípravným výborem vypracovány dne 15.10.2007

Stanovy občanského sdružení  : A co děti o.s. nabývají platnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

středa, 27 duben 2011 00:00

Památník Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka

Komenského 20, 273 71 Zlonice

GPS: 50°17'1.994"N, 14°5'33.99"E

www.padzlonice.cz

Mgr. Jan Tůma; vedoucí památníku; 773 949 156

Ing. Tůmová, DiS.; provozní pracovník; 725 669 872

Prostory bývalého barokního špitálu, který původně obývali vysloužilí úředníci rodu Kinských, slouží od roku 1954 jako Památník Antonína Dvořáka.Můžete se zde seznámit se životem a dílem slavného skladatele a prohlédnout si předměty z jeho osobního vlastnictví věnované synem Otakarem.

Prostory památníku jsou využívány též pro pořádání koncertů, svatebních obřadů, výstav a dalších kulturních akcí.

Bližší informace najdete na stránkách památníku: www.padzlonice.cz

středa, 27 duben 2011 21:21

Železniční muzeum Zlonice

Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy, které nejsou obecně známé. Především se jedná o lokomotivy cukrovarů a malodráhy cihelen. Nechybí ani rozsáhlá expozice zabezpečovací techniky, nákladní vagóny, modelová železnice a další drobné předměty z oblasti železniční dopravy a přepravy. Doplněním expozic jsou nákladní autoveterány a další drobná historická technická zařízení.

První expozice muzea byla zpřístupněna 6. září 1997 jako stálá výstava exponátů dvou soukromých vlastníků. Po první úspěšné sezóně bylo dne 31. 12. 1998 zaregistrováno občanské sdružení Klub Železničního muzea Zlonice, které koordinuje doplňování sbírkového fondu muzea a činnost členů. Od roku 2007 provádí revitalizaci dlouhodobě pronajatého bývalého venkovského sídla vystavěného zakladatelem klobuckého akciového cukrovaru Kašparem Vopršalem, které následně vlastnil jeho zeť, premiér Jan Malypetr. Od 24. dubna 2010 v něm provozuje pravidelně přístupné expozice a průmyslovou malodráhu. Areál muzea se nachází v Lisovicích, západní části městyse Zlonice.

Sbírkový fond železničního muzea Zlonice zahrnuje zhruba 200 exponátů a souborů. Mezi unikáty patří především sbírka šesti cukrovarských lokomotiv z let 1912 až 1955.

WEB: http://zmzlonice.draha.net

VIDEO: http://www.youtube.com/zmzlonice

TEL: +420 728 957 315

KONTAKT: Železniční muzeum Zlonice, Lisovice 7, 27371 Zlonice

středa, 27 duben 2011 21:15

Základní kynologická organizace

ZKO Zlonice je organizace, která má v náplni své činnosti za úkol, pomáhat všem zájemcům, kteří si pořídí pejska a potřebují poradit s jeho výcvikem.

V počátcích jde především o zvládnutí povelové techniky, která je potřebná hlavně pro výcvik základní poslušnosti. Poslušnost psa je základem pro další správné fungování při vzájemném soužití majitele psa a psa samotného. V našem sportovním kynologickém areálu, kde samotný výcvik probíhá se o vás postarají naši členové, kteří již mají určité zkušenosti a výsledky ve výcviku psa. Pokud máte vážení čtenáři zájem dozvědět se něco bližšího o  naší ZKO – třeba kde se nachází náš nový areál, kdy a jak probíhá výcvik, nebo i nahlédnout do galerie fotografií, můžete si prohlédnout naše www stránky, které naleznete na internetové adrese  http://zko.zlonice.cz/

Za výbor ZKO Zlonice Luboš Kraus – předseda organizace.

středa, 27 duben 2011 21:09

Sbor dobrovolných hasičů Zlonice

Sbor dobrovolných hasičů ve Zlonicích má dlouholetou tradici. Byl založen Františkem Linhartem 4. května 1879.

V roce 1929, kdy sbor fungoval již 50 let, měl 31 členů činných, 11 v ochranném oddělení a 123 přispívajících. Tento rok se stal velkým mezníkem sboru. Hasiči se konečně dočkali stříkačky s příslušenstvím 400 m hadic od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. V tehdejší době stříkačka stála 96 tisíc korun. Stratílek je stále pojízdný a členové sboru se s ním zúčastňují různých výstav, tradičního celorepublikového srazu v Litoměřicích i jiných slavností.

Sbor od svého počátku sídlil na různých místech. Většina prostor nevyhovovala potřebám členů. Toto se změnilo v roce 1989, kdy po četných jednáních byla ukončena stavba nového stanoviště. Tomu ovšem předcházela od roku 1985 jednání tehdejšího velitele Stanislava Hrachy  a také rok 1986, kdy se započala stavba nové zbrojnice. Po 110 letech měli konečně hasiči vlastní zbrojnici. Je zde jedna velká a dvě malé garáže, dílna, sklady, posilovna, kancelář a klubovna. Zbrojnice i její okolí prochází různými změnami a úpravami, aby byla přizpůsobena práci a potřebám všech členů.

V současné době má náš sbor 54 členů. Z toho 20 členů výjezdové jednotky a 19 mladých hasičů. Velitelem je od roku 2009 Ladislav Jirásek. Jednotka má v průměru 40 – 50 událostí ročně. Jedná se o požáry, nehody, ale také technickou pomoc a pomoc při přírodních katastrofách (např. Kralupy nad Vltavou - povodně v r. 2002). Členové JSDH se pravidelně zúčastňují zkoušek, četných školení a zdravotních testů příslušných jednotlivým funkcím.

V současné době používáme vozidla Tatra T148 CAS32, Škoda Š706 RTHP, Ford Transit, Š Felicia. Vlastníme přenosná čerpadla, motorové pily (HUSQVARNA) a motorový rozbrus (STIHL) i motorový vysavač (k likvidaci obtížného hmyzu). Žhavou novinkou jsou vyprošťovací nůžky.

Jak bylo již výše zmíněno, sbor má i nejmladší členy. Jsou to děti ve věku od 6 do 15 let. Vedoucí kolektivu je Renata Kosová. Máme dvě družstva – jedno mladší a jedno starší. Obě družstva jsou zapojena do celoroční hry Plamen a Zimní hasičské ligy. Děti jsou úspěšné v obou soutěžích. Kromě soutěží v našem okrese jezdíme hostovat do okresu Praha – západ a Litoměřice. Z řad mladých hasičů pochází i někteří současní činní členové jednotky.

Sbor má od ledna 2011 nové webové stránky, které moc pěkně vede jeden z hasičů, zástupce velitele Petr Žebro. Pokud Vás zajímá další a podrobnější dění našich hasičů, přejděte na odkaz: http://hasicizlonice.cz

středa, 27 duben 2011 21:05

Vedení klubu - kontakty

Kontakt :

SK Zlonice

Číslo oddílu 203059
U hřiště 485
273 71 Zlonice

IČO : 48704849
Číslo účtu : 0387787329/0800

www.skzlonice.cz

Vedení klubu :

 • Sekretář :
  Petr Kružliak
  E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Manažer :
  Ladislav Šafner
  Tel.: 602 297 072
 • 1. místopředseda :
  Tomáš Smetana
  Tel.: 721 708 803
 • 2. místopředseda :
  Richard Císař
  Tel.: 724 890 967
 • Pokladník :
  Radka Kotěrová
  Tel.: 734 412 811
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Správce hřiště :
  Zdeněk Růžička
 • Kronikář :
  Zdeněk Urx

Výkonný výbor SK Zlonice :

Richard Císař

Miroslav Hrůnek

David Kotěra

Radka Kotěrová

Vladimír Pískač

Petr Kružliak

Zdeněk Růžička

Tomáš Smetana

Ladislav Šafner

středa, 27 duben 2011 21:00

Historie klubu SK Zlonice

Zlonický fotbal má dlouholetou tradici. Prvním, kdo měl smysl pro to, aby dějiny zlonické kopané byly zachovány pro mladší generace, byl magistr Václav Havel. On to byl, kdo začal zachycovat statistiky. Stál rovněž u zrodu sportovního klubu ve Zlonicích 2. února 1919.  V roce 1905, se u nás začal hrát fotbal. V roce 1907 byla založena S.K. Hvězda Zlonice, tehdy ještě neregistrovaný klub a nastává další rozmach našeho klubu.

 2. února 1919 byl založen nový oddíl SK Zlonice, tehdy již plně funkční.Týmem SK Zlonice prošla řada mladých talentovaných fotbalistů, kteří později klub opustili a hráli vyšší soutěže. Asi největší talent dějin SK Zlonice byl Marek Mucha, který jako jediný si okusil největší soutěž v ČR a to za dres Marily Příbram. V dnešní době oddíl SK Zlonice čítá přes 70 registrovaných hráčů. Jsou zde 2 týmy dospělých. Mužstvo A - hraje Okresní soutěž  III.B okresu Kladno. Mužstvo B – hraje Okresní soutěž IV.B okresu Kladno. Mužstvo dorostu hraje Okresní přebor okresu Kladno. Mužstvo žáků hraje Okresní přebor starších žáků.  Mužstvo přípravky hraje Okresní soutěž starších přípravek.

středa, 27 duben 2011 20:45

Základní informace o MŠ

Mateřská škola „Masarykova dětská školka“ Zlonice, okres Kladno

adresa školy:   Tylova 438, 273 71 Zlonice

telefon:           312 591 100

e-mail:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: mszlonice.cz

Mateřská škola ve Zlonicích byla otevřena v roce 1929 a sloužila jako opatrovna pro děti místních občanů, kteří si uvědomovali důležitost předškolního zařízení v obci. Budova se nachází na oploceném pozemku mimo hlavní komunikace. Ke škole patří zatravněná zahrada se vzrostlými stromy a širokým zahradním vybavením. Součástí mateřské školy je školní kuchyně. Jídelníček je sestavován podle výživových norem a je pravidelně vystaven na našich internetových stránkách.

Mateřská škola má tři třídy. První je pro děti nejmladší věkové skupiny a kapacita této třídy je 15 dětí. Ve druhé a třetí třídě jsou dva vzdělávací ročníky /děti ve věku 4 – 6 let a děti s odkladem školní docházky/. Práce v těchto skupinách maximálně rozvíjí dětskou fantazii, tvořivost, podporuje samostatnost a podílí se přirozenou cestou na vytváření vztahu mezi mladším a starším kamarádem. Kapacita druhé třídy je 23 dětí, třetí třídy 24 dětí. Celková kapacita předškolního zařízení je 62 dětí.

Vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP PV. Opíráme se o nové poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku. Vycházíme z modelu osobnostně orientované pedagogiky, individuálního přístupu. Specifickou pozornost věnujeme získávání klíčových kompetencí dětí, které děti potřebují jak pro své úspěšné pokračování v systematickém vzdělávání, tak i pro další životní etapy a celoživotní učení.

středa, 27 duben 2011 20:43

Prezentace školy na veřejnosti

Snažíme se pro žáky připravovat výuku zajímavě a chceme, aby o naší práci věděla i veřejnost. Kdo má zájem, může si o naší práci přečíst na našich internetových stránkách www.zszlonice.cz . Jsou zde zveřejněny všechny důležité dokumenty školy a popsány všechny zajímavé akce doplněné fotodokumentací.

O naší škole informujeme pravidelně na stránkách Zlonického zpravodaje, informace jsou zveřejňovány i ve Slánských listech, Kladenském deníku nebo v Mladé frontě.

středa, 27 duben 2011 20:35

Základní informace o ZŠ

Základní škola Zlonice

Je venkovská, plně organizovaná škola s více než stoletou historií. Je zároveň i školou spádovou pro další obce. Školu navštěvují také žáci z nespádových obcí, nejvíce z obcí Vraný, Páleček, Klobuky. V 15 třídách vyučujeme kolem 330 žáků. V posledních letech jejich počet, stejně jako v jiných oblastech naší republiky, klesal, ale zdá se, že nyní se již stabilizoval. Je škoda, že někteří rodiče, kteří mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy, vybírají pro své děti školy ve Slaném. Myslíme si, že v naší škole máme všechno, co nabízí i městské školy. Navíc máme výhodu, že k nám nemusí děti chodit rušným městem, místní nemusí dojíždět a děti z okolních vesnic stráví v autobuse mnohem méně času.

Budova školy

V budově školy je tělocvična, počítačová učebna a dvě jazykové učebny, ve kterých mohou žáci procvičovat učivo na počítači.

V současné době probíhá přestavba školy, po jejímž dokončení budou k dispozici nové šatny, cvičná kuchyňka a nové učebny, které budeme využívat hlavně pro výuku informatiky a cizích jazyků.

Stravování

Naše školní jídelna nabízí zdravou a racionální výživu. Stravuje se zde přibližně 270 žáků a 35 pracovníků školy. Čtyři kuchařky a jejich vedoucí zabezpečují i pitný režim žáků, který je doplňován akcemi „Ovoce do škol“ a „Školní mléko.“

Školní družina

Součástí školy je i družina, která má také ranní provoz. Děti jsou zařazeny do čtyř oddělení. Družina se nachází v areálu v Pippichově ulici, kde mají děti výborné podmínky pro hry na čerstvém vzduchu. Pracovníci ŠD organizují pro děti po celý školní rok zajímavý program.

Volitelné předměty

Od 6. ročníku mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů. Zájem je především o informatiku, německý jazyk, cvičení z českého jazyka a matematiky a technické kreslení.

Zájmové kroužky

V posledních letech se rozšířila nabídka zájmových kroužků, protože naše škola navázala spolupráci s DDM Ostrov Slaný. Žáci navštěvují kroužky výpočetní techniky, anglického jazyka, pohybových her, ručních prací, sborového zpěvu, deskových her, seznamují se se zajímavostmi života v přírodě. Děti mají možnost navštěvovat modelářské kroužky, které se zabývají stavbou modelů lodí a letadel.

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....